Zakład Odzysku Surowców Mineralnych

ZOSM został zbudowany w celu zagospodarowania urobku pogłębiarskiego z sieci publicznych, morskich i śródlądowych dróg wodnych. Odwodniony i osuszony materiał (refulat) po dodaniu składników wiążących na specjalnie do tego celu skonstruowanej instalacji stanowić będzie mieszankę do zastosowania w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym. Dodatkowo pogłębianie akwenów wodnych i stabilizacja pobranego urobku pozwala na zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających w tym wody Odry i Zalewu Szczecińskiego, a tym samym poprawę stanu wód przepływających przez obszar NATURA 2000.


Instalacja Stabilizacji Odpadów


Instalacja IPPC do produkcji mieszanek stabilizowanych służy do odwadniania urobku pogłębiarskiego, odzysku surowców mineralnych oraz do produkcji materiału budowlanego bez zmiany ich właściwości fizyko-chemicznych. Jako mineralne dodatki stosuje się: kruszywa, uboczne produkty spalania oraz spoiwa hydrauliczne.


ISO-60 stanowi zmodernizowany węzeł betoniarski, w którym następuje mieszanie osuszonego refulatu z dodatkami stabilizującymi. W porównaniu z klasycznym węzłem betoniarskim, instalacja jest rozbudowana o kilka zasobników na dodatki stabilizujące.


Cały proces stabilizacji refulatu jest sterowany programem komputerowym, który precyzyjnie określa ilość dodatków stabilizujących oraz czas pracy mieszalnika do momentu osiągnięcia zadanych parametrów wyprodukowanego kruszywa.


Moresa 4.0


Moresa 4.0 odzyskuje surowce mineralne i organiczne zawarte w zmiotkach z ulic Szczecina i Polic. Mieszanina odpadów zawierająca szlamy, piasek, ziemię, kamienie, części organiczne jest zasypywana do kosza instalacji skąd automatycznie kierowana jest na poszczególne etapy procesu.

Po przejściu mieszanki przez instalację e efekcie końcowym odzyskujemy czysty piasek, humus oraz nadgabaryty (kamienie), o wysokim stopniu czystości. Instalacja może pracować w ruchu ciągłym, a także może być ustawiona na każdym utwardzanym podłożu i przygotowana do pracy w ciągu dwóch godzin.
Moresa 4.0 - Gospodarka
odpadami komunalnymi


Pole odkładu refulatu


Zakład może przyjmować do przerobu refulat osuszony z wykorzystaniem transportu wodnego lub kołowego. Docelowo urobek z pogłębiania akwenów będzie dostarczany również na teren ZOSM rurociągiem, w postaci uwodnionej z pogłębiarki zacumowanej na przystani dalbowej lub barki.

Kierownik produkcji

 • Andrzej Jasiński
 • +48 00 00 00
 • mpoleszak@zosm.szczecin.pl

Laboratorium

 • Marzena Poleszak
 • +48 00 00 00
 • ajasinski@zosm.szczecin.pl

Dział handlowy

 • Andrzej Jasiński
 • +48 00 00 00
 • ajasinski@zosm.szczecin.pl

Marketing

 • Anna Bartosiak
 • +48 00 00 00
 • marketing@zosm.szczecin.pl